Σελίδες

Κυριακή, 16 Μαΐου 2010

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών

Πρόταση στο labs.opengov.gr



Προτείνεται μία νέα μορφή επιμόρφωσης εκπαιδευτικών για ποικίλα αντικείμενα που μπορεί να λειτουργήσει παράλληλα με άλλες μορφές επιμόρφωσης. Υλοποιείται με μικτή μέθοδο: κυρίως από απόσταση με χρήση υπολογιστή (πλατφόρμας moodle) σε συνδυασμό με λίγες δια ζώσης συναντήσεις. Θα συντονίζεται από φορέα υπαγόμενο στο ΥΠΕΠΘ. Η προτεινόμενη ιστοσελίδα περιέχει ένα παράδειγμα υλοποίησης της πρότασης, που πραγματοποιείται φέτος ταυτόχρονα σε 3 νομούς, σε εθελοντική βάση, με μεγάλη συμμετοχή και θετικά αποτελέσματα.